[wpgform id='3234']


פעילות

התנהגות ומשמעת

  • על התלמיד להתנהג בצורה הולמת, לשמור על הסדר ולהישמע להוראות המדריכים והגורמים המוסמכים בחוג.
  • התלמיד והוריו יישאו באחריות המלאה עבור נזק שיגרם ע"י התלמיד לתשתיות לרבות ציוד ו/או לכל אדם אחר ויחויבו בתשלום מלוא הנזק, למעט מקרים בהם הנזק נובע מהתנהגות ו/או שימוש סביר.
  • אם חל שינוי לרעה בהתנהגותו של התלמיד, יקוים שימוע עם הורי התלמיד.  על פי שימוע זה ייקבע האם התלמיד ימשיך להשתתף בפעילות או שהשתתפותו תופסק זמנית, או לצמיתות.

כללי

  • הנני מאשר למפעיל לפתוח חשבון עבור בני / ביתי בכל תוכנה (חינמית) שתועבר בחוג, והנני מאשר את השימוש של בני/ ביתי בתוכנה. אני מקבל אחריות מלאה על הנעשה בחשבון ומותר בזאת על כל דרישה או תביעה הקשורה לחשבון המשתמש.
  • חלק מפעילויות המרכז מצולמות לצרכי תיעוד ופרסום, כאשר תמונות מועלות לדף הבית או הפייסבוק של המרכז הישראלי לתלת ממד, אנו מקפידים שלא להסגיר פרטים מזהים של התלמיד. במידה ואתם מתנגדים לפרסום תמונת בתכם/בנכם אנא צרו קשר עם המשרד ( 052-8112323) להשארת פרטים ואנו נכבד את בקשתכם.
  • הריני מאשר למפעיל לתעד, להציג או לפרסם את יצירות התלמיד שבוצעו בהנחייתו.
  • הריני מסכים לקבל עדכונים ממפעיל החוג בכל אחד מערוצי התקשורת שסיפקתי, בנוגע לאירועים ופעילויות הקשורים לחוג או בנושאים הקשורים לעיצוב והדפסה בתלת ממד.

חומרים והדפסת עבודות

  • השתתפות בחוג כרוכה בתשלום חד פעמי עבור החומרים והדפסת עבודות. כל משתתף ידפיס במהלך החוג פרויקטים שונים. תלמידים פורשים יהיו זכאים להחזר יחסי.
  • איכות התוצר המודפס הוא פונקציה בין היתר של תכנון מוקפד המותאם לטכנולוגיה. לא בכל המקרים מתקבל תוצר התואם באופן מושלם את הקובץ הדיגיטלי, ולכן יתכנו פגמים כאלה ואחרים בתוצר הסופי. אחת ממטרת החוג היא להכשיר את התלמידים כך שידעו מהם חולשות הטכנולוגיה ויוכלו להתאים את העיצוב בהתאם. חלק מהפגמים יתוקנו בשלב הגימור הידני. במקרה של כשל משמעותי יודפס התוצר פעם נוספת על חשבון המפעיל ועפ"י שיקול דעתו הבלעדי.

בכל תלונה אודות הפעילות, יש לפנות לטלפון 052-8112323. צוות המרכז הישראלי לתלת ממד מתייחס ברצינות רבה לכל תלונה, ויעשה את המרב כדי לטפל בה.

 

ללא אישור הורים של התקנון לא יוכל התלמיד להשתתף בפעילות אותה מעביר המרכז הישראלי לתלת ממד.